Teenused

Audiitorteenused

 • Eesti hea raamatupidamistava järgi koostatud majandusaasta aruande audit
 • Majandusaasta aruande ülevaatus
 • Mitterahalise sissemakse hindamise väärtuse kontrollimine
 • Äriühingute ühinemis- ja likvideerimisaruannete kontroll
 • EL toetusfondidest rahastatava projekti kuludokumentide audit
 • Erikontrolli läbiviimine

Raamatupidamisteenused

 • Finants- ja maksuraamatupidamise korraldamine koos tervikliku aruandluse koostamisega
 • Raamatupidamisega seotud kokkuleppeliste teenuste osutamine
 • Aastaruande koostamine esitatud dokumentide alusel
 • Raamatupidamisalane nõustamine

Ärinõustamine

 • Äriplaanide koostamine
 • Ettevõtete väärtuse hindamine
 • Finantsseisundi analüüs ja nõustamine

Õigusabi põhivaldkonnad

 • Äri- ja ühinguõigus
  (firmade asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, ülevõtmine, ümber- struktureerimine, tegevusvormi valik, ettevõtte võõrandamisprotseduuri nõustamine ja läbiviimine, firmade ostu- või müügieelse juriidilise kontrolli läbiviimine (due diligence).
 • Võlaõigus
  (lepingute koostamine, analüüsimine, klientide esindamine lepingualastel läbirääkimistel ja lepingutega seotud vaidlustes). Vajadusel klientide esindamine kohtus.
 • Tööõigus
  (töökeskkonna juriidilise korrastamise nõustamine, esindamine töövaidlustes, lepingute, töökorralduse reeglite ja muude dokumentide koostamine).
 • Asjaõigus
  (kinnisasjade omandamise ja koormamise lepingute koostamine, esindamine läbirääkimistel ja vaidlustes).